Концепція пристроїв психічного саморегулювання

Article OPEN
Kovaluov, Y. M.; National Aviation University, Kyiv ; Kfia, D. V.; National Aviation University, Kyiv (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Сенсорні канали; кольорові та звукові кореляції; пристрій психічного саморегулювання. | 7.014.11 (045) | Touch channels; colour and sound correlations; the device of mental self-regulation. | Сенсорные каналы; цветовые и звуковые корреляции; устройство психического саморегулирования.

Проаналізовано кореляційні і асоціативні зв’язки форми, кольору, звуку та їх впливи на психічний стан людини, на основі чого запропоновано два типи пристроїв психічного саморегулювання. Correlation and associative communications of the form, colour, sound and their influence on a mental condition of the person are analyzed, on the basis of what two types of devices of mental self-regulation are offered. Проанализированы корреляционные и  ассоциативные связи формы, цвета, звука и их влияния на психическое состояние человека, на основании чего предложены два типа устройств психического саморегулирования.
Share - Bookmark