МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ТА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ НА ПРИКЛАДІ ДП «ЗАВОД 410 ЦА»

Article Ukrainian OPEN
Бадіон, А.О. ; Дяченко, Т.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: мотиваційна діяльність; фактори мотивації; мотиви; мотивационная деятельность; факторы мотивации; мотивы; motivational activities; factors of motivation; motives

 В статті розглянуто основні фактори, які впливають на мотиваційну поведінку працівників підприємства, а також визначається сила їхнього впливу в залежності від віку. Розглянуто проблему визначення сутності мотиваційної діяльності підприємства, доведено необхідність її формування як невід’ємної складової загальної політики підприємства.  В статьи рассмотрены основные факторы, которые влияют на мотивационное поведение работников предприятия, а также определяется сила их влияния в зависимости от возраста. Рассмотрена проблема определения сущности мотивационной деятельности предприятия, доказана необходимость ее формирования как неотъемлемой составной общей политики предприятия.  The article examines the main factors that affect the motivational behavior of employees and determined the strength of their influence depending on age. Also this article examines the problem of defining the essence of the motivation of the enterprise, and the necessity of its formation as an integral component of the overall policy of the enterprise.
Share - Bookmark