Дизайн-освіта в університеті мистецтв і дизайну Burg Giebichenstein (м. Халлє, Німеччина) на прикладі дизайну одягу

Article Ukrainian OPEN
Kisil, M. (2016)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Дизайн-освіта; дизайн одягу; методика; фахові дисципліни; Болонська система. | 378.1 [74] | Design-education; fashion design; methodic; special discipline; Bologna system. | Дизайн-образование; дизайн одежды; методика; специальные дисциплины; Болонская система.

В статті розглядаються особливості підготовки дизайнерів одягу в системі дизайн-освіти Німеччини. Особлива увага приділяється дослідженню міждисциплінарних зв’язків у професійно-орієнтованих дисциплінах, а також загальній методиці викладання фахових предметів. In the article the peculiarities of the system fashion designers at design education in Germany. The especially attention is given to research in interdisciplinary connections professionally oriented discipline, and the general methodic to special subject. В статье рассматриваются особенности подготовки дизайнеров одежды в системе дизайн-образования Германии. Особенное внимание уделяется исследованию междисциплинарных связей в профессионально-ориентированных дисциплинах, а также общей методике преподавания специализированных предметов.
Share - Bookmark