ФОРМУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ГРАВІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

Article Ukrainian OPEN
Новикова, М.В. ; Ткачук, Н.Ю. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: гравітаційна модель; зовнішня торгівля; Dummy-змінні; експорт; імпорт; регіональне торгове об’єднання; гравитационная модель; внешняя торговля; dummy-переменные; экспорт, импорт; региональное торговое объединение; gravity model; external trade

 Стаття присвячена дослідженню гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі товарами України з країнами Європейського Союзу. Дослідження відбувається за допомогою формування та тестування вищезгаданої моделі. При цьому використовуються введені Dummy-змінні та інституційні характеристики, які допоможуть отримати більш точні результати. Дана модель дає можливість пояснити, яким чином чинники, що на неї впливають, здатні інтенсифікувати міжнародні торгівельні потоки між країнами та виявити ступінь потенційних торгових потоків між країнами - торгівельними партнерами в контексті вибору регіонального торгового об’єднання.  Статья посвящена исследованию гравитационной модели внешней торговли товарами Украины со странами Европейского Союза. Исследование происходит посредством формирования и тестирования вышеупомянутой модели. При этом используются введенные Dummy-переменные и институциональные характеристики, которые помогут получить более точные результаты. Данная модель позволяет объяснить, каким образом факторы, которые на нее влияют, способные интенсифицировать международные торговые потоки между странами и выявить степень потенциальных торговых потоков между странами - торговыми партнерами в контексте выбора регионального торгового объединения.  This article is devoted to exploration of the gravity model of external trade of Ukraine with the countries of the European Union. The research is done by establishing and testing the model, which was mentioned above. It uses imposed Dummy-variables and institutional characteristics that can help to get more accurate results. This model enables to explain how the factors that affect it can intensify international trade flows between countries and identify the degree of potential trade flows between countries - trade partners in the context of the choice of regional trade association.
Share - Bookmark