ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Галюк, І.Б. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інвестиції, нафтогазова галузь. инвестиции, нефтегазовая отрасль. investigation, oil and gas branch.

 Розглянуто питання інноваційного оновлення нафтогазової галузі. Визначено основні проблеми нафтогазової промисловості в Україні. На основі розгляду зарубіжного досвіду сформульовано пропозиції щодо можливості розвитку галузі на інноваційній основі.  Рассмотрен вопрос инновационного обновления нефтегазовой отрасли. Определены основные проблемы нефтегазовой промышленности в Украине. На основе рассмотрения зарубежного опыта сформулированы предложения относительно возможности развития отрасли на инновационной основе.  The question of innovative update of нафтогазової industry is considered. Certainly basic problems of нафтогазової industry in Ukraine. On the basis of consideration of foreign experience suggestions are formulated in relation to possibility of development of industry on innovative basis.
Share - Bookmark