METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ECONOMIC KNOWLEDGE: METATEORETYCHNYY LEVEL

Article English OPEN
СКОТНИЙ, П.В.; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: economic knowledge; metatheoretical knowledge; ontological; epistemological and axiological principles; values and value-knowledge | 330.101 | економічні знання; метатеоретичні знання; онтологічні; гносеологічні і аксіологічні принципи; цінності і ціннісне знання

 The article investigates the meaning of economic knowledge as a result of economic cognition and reveals its methodological principles on metatheoretical level.  В статье исследуется содержание экономического знания как результата экономического познания. Выявлено его методологические принципы на метатеоретических уровне.  В статті досліджується зміст економічного знання як результату економічного пізнання. Виявлено його методологічні принципи на метатеоретичному рівні.
Share - Bookmark