УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Article Ukrainian OPEN
Карпенко, М.О. ; Захарченко, О.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: зовнішньоекономічні зв'язки (ЗЕЗ); зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД); організаційна структура управління ЗЕД; маркетинг; вибір партнерів на світовому ринку; збір інформації про партнерів; SWOT-аналіз; внешнеєкономические связи (ВЭС)

 У статті розглянуто сутність та процес організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Викладені напрямки удосконалення співробіт- ництва із зарубіжними партнерами, напрямки підвищення ефективності організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.  В статье расcмотрены сущность и процесс организации внешнеэкономичес- кой деятельности на предприятии. Изложены направления деятельности предприятия в рамках усовершенствования сотрудничества с зарубежными партнерами, направления повышения эффективности организации внешне- экономической деятельности на предприятии.  The article considers the nature and process of the organization of foreign econo- mic activity in the enterprise. Set out the direction of the company within the improvement of cooperation with foreign partners to enhance the organization of foreign economic activity in the enterprise.
Share - Bookmark