ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Кутрань, К.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інвестиції; інновації; інвестиційно-інноваційна модель; інноваційний проект; венчурний капітал; венчурний фонд; венчурне фінансування; організаційний механізм; ризик; прибутковість; инвестиции, инновации; инвестиционно-инновационная модель

 На основі поглибленого аналізу теоретико-методологічних підходів до дослідження венчурного капіталу уточнено зміст економічної категорії "венчурний капітал". Визначено його специфіку та переваги, місце і роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки країни. Обґрунтовано організаційний механізм венчурного фінансування, у якому систематизовано його складові.  На основе углубленного анализа теоретико-методологических подходов к исследованию венчурного капитала уточнено содержание экономической категории "венчурный капитал". Определены его специфика и преимущества, место и роль в обеспечении инновационного развития экономики. Обосновано организационный механизм венчурного финансирования, в котором систематизированы его составляющие.  Based on in-depth analysis of theoretical and methodological approaches to the study of venture capital to clarify the content of economic categories "venture capital". Determined its specificity and the advantages of the place and role in the innovation development of economy. It is proved the organizational mechanism of venture financing in which its components systematized.
Share - Bookmark