BACKGROUND OF MODERN FOREIGN TRADE PRIORITIES UKRAINE

Article Ukrainian OPEN
Мусієнко, С.В. (2010)
  • Publisher: Національний авіаційний університет

 Since the second half of the XX century the processes of deepening international economic relations between countries, groups of countries and overstate formations, increasing international division of labor, the internationalization of economic life, increasing openness of national economies, develop and acquire more weight with international connections. One of the main trends in the development of modern international economic relations was a significant increase in size, directions and forms for international trade transactions  Начиная со второй половины XX века наблюдаются процессы углубления международных экономических отношений между странами, группами стран и надгосударственными образованиями, усиливается международное разделение труда, интернационализация хозяйственной жизни, увеличивается открытость национальных экономик, развивающихся и приобретают больший вес именно международные связи. Одной из основных тенденций современного развития международных экономических отношений стал значительный рост масштабов, направлений и форм осуществления международных торговых операций  Починаючи з другої половини XX століття спостерігаються процеси поглиблення міжнародних економічних відносин між країнами, групами країн та наддержавними утвореннями, посилюється міжнародний поділ праці, інтернаціоналізація господарського життя, збільшується відкритість національних економік, розвиваються та набувають більшої ваги саме міжнародні зв'язки. Однією з основних тенденцій сучасного розвитку міжнародних економічних відносин стало значне зростання масштабів, напрямків та форм здійснення міжнародних торговельних операцій
Share - Bookmark