ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ У МАЛО-БЮДЖЕТНИХ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ

Article Ukrainian OPEN
Онищенко, О.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: малобюджетні авіаперевізники; перевізники; ресурси; малобюджетные перевозчики; перевозчики; ресурсы; littlebudgetary airferrymen; airferrymen; resources

 У статті розглядається актуальність задачі впровадження нових для малобю-джетних авіаперевізників каналів дистрибуції, більш звичних для мережевих авіакомпа-ній, доводиться необхідність відображення малобюджетними авіаперевізниками своїх ресурсів у світових глобальних дистрибутивних системах та кооперування з іншими пере-візниками, укладаючи угоди код-шерінгу і інтерлайн-угоди.  В статье рассматривается актуальность задачи внедрения новых каналов дис-трибуции для малобюджетных авиаперевозчиков, более привычных для сетевых авиаком-паний, приходится необходимость отображения малобюджетными авиаперевозчиками своих ресурсов в мировых глобальных дистрибутивных системах и кооперации с другими перевозчиками, заключая соглашения код-шерингу и интерлайн-соглашения.  Actuality of task of introduction of new for littlebudgetary airferrymen channels of distribution, more usual for the airlines of networks is examined in the article, there is a necessity of reflection of the resources in the world global distributive systems and co-operation littlebudgetary airferrymen with other ferrymen, making agreements of kod-sheringu and agreements.
Share - Bookmark