Дизайн інтер'єру як об'єкт теоретичних досліджень

Article OPEN
Kardash, O. V.; National Aviation University (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Системне забезпечення; дизайн–проектування; теорія графів. | 658.512.23; 658 (075.8) | System software; design engineering; graph theory. | 658.512.23, 658 (075.8) | Системное обеспечение; дизайн–проектирование; теория графов.

Розглянуто питання щодо системного забезпечення дизайн–проектування інтер’єру. Визначено зміст теоретичної складової та шляхи розв’язання завдань проектування. Вказано на теорію моделювання як основну теорію, та базові теорії, серед яких теорія графів. Подано приклад елементарного підграфа. The issue of system software design interior design. The content of theoretical component and design solutions to challenges. Specified on the theory of modeling as a basic theory and basic theory, including the theory of graphs. Examples of elementary sub graph. Рассмотрена проблема системного обеспечения дизайн–проектирования интерьера. Определен смысл теоретической составляющей и пути решения задач пректирования. Указано на теорию моделирования как основную, а также базове теории, середи которых теория графов. Приведен пример елементарного подграфа.
Share - Bookmark