ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Борисюк, І.О. ; Єрьоменко, А.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: конкурентоспроможність підприємства; товар; потенціал підприємства; інновації; ринок; конкурентоспособность предприятия; товар; потенциал предприятия; инновации; рынок; competitiveness of enterprise; commodity; potential of enterprise; innovation; market

 У статті досліджено сутність поняття «конкурентоспроможність» та викладені основні шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних ринкових умовах.  В статье исследована сущность понятия «конкурентоспособность» и изложенны основные пути повышения конкурентоспособности предприятия в современных рыночных условиях.  The article examines the essence of the concept of "competitiveness" and the basic ways to enhance enterprise competitiveness in today's market conditions.
Share - Bookmark