НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Article Ukrainian OPEN
Командровська, В.Є. ; Яценко, Є.А. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: конкуренція; стратегія; криза; конкуренция; стратегия; кризис; strategy; competition; crisis

 В статті досліджно зменшення купівельної спроможності споживачів,що призводить до зменшення об’ємів продажу змушує компанії розробляти нові програми по мінімізації затрат,змінювати цілі та пріоритети, диверсифікувати канали збуту та асортимент.  В статье следовано уменьшение покупательной способности потребителей, которая приводит к уменьшению объемов продажи вынуждает компании разрабатывать новые программы по минимизации затрат, изменять цели и приоритеты, диверсифицировать каналы сбыта и ассортимент.  In the article introduction diminishing of purchasing power of consumers, which results in diminishing of volumes of sale forces companies to develop the new programs for minimizations of expenses, to change aims and priorities, diversify ductings of sale and assortment.
Share - Bookmark