PROFESSIONAL SKILLS FORMING PROFESSIONALS - PROGRAMMERS A CONTEMPORARY

Article Ukrainian OPEN
Ільченко, А.А. (2013)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: [37.013 + 159.9] (082)

 In the terms of headlonging and many-sided development of Ukraine the process of modernization not only in particular fields of education but the system of education in the whole takes place. These changes are explained by the context of the national and international development. The technical and technological advantages of computing today are clear, especially during the organization of professional training of present-day specialists-programmers. All these factors can be fond in the development of the State Educational Standards.  В условиях стремительного и разнопланового развития Украины происходит необратимый системный процесс модернизации не только отдельных отраслей образования, но и всей системы образования в Украине. Эти изменения оговариваются контекстом национального и мирового развития. Технические и технологические преимущества компьютеризации сегодня достаточно явные, особенно при организации профессиональной подготовки современных специалистов-программистов. Все это находит четкое отражение в разработке государственных образовательных стандартов.  В умовах стрімкого й різнопланового розвитку України відбувається незворотній системний процес модернізації не тільки окремих галузей освіти, але й всієї системи освіти в Україні. Ці зміни обумовлюються контекстом національного та світового розвитку. Технічні та технологічні переваги комп’ютеризації сьогодні досить явні, особливо під час організації професійної підготовки сучасних фахівців-програмістів. Все це знаходить чітке відображення у розробці державних освітніх стандартів.
Share - Bookmark