УДОСКОНАЛЮВАННЯ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Міщенко, М.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: витрати, планування, залізничний транспорт. затраты, планирование, железнодорожный транспорт. costs, planning, railway transport.

 Досліджено діючий метод планування фінансування ремонтних робіт у колійному господарстві залізниць України. На підставі економіко-математичного моделювання запропоновано оптимальне планування витрат на ремонти колії, виходячи з величини міжремонтних термінів і кількості відмов колії на ділянках з різним наробітком тоннажу.  Изучен действующий метод планирования финансирования ремонтных работ в путевом хозяйстве железных дорог Украины. На основании экономико-математического моделирования предложено оптимальное планирование расходов на ремонты пути, исходя из величины межремонтных сроков и количества отказов пути на участках с различной наработкой тоннажа.  Studied acting method of the planning the financing the repair work in путевом facilities railways of the Ukraine. On the grounds of economic and mathematical modeling is offered optimum planning the costs on repairs of the way, coming from value of the overhaul periods and amount refusal way on area with different lifelength of the tonnage.
Share - Bookmark