ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
Камiнська, Т.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: глобалізація; господарство; глобализация; хозяйство; globalization; economy

 Розглянуті сучасні процеси впливу глобалізації на світове господарство, під-ходи до визначення глобалізації та її позитивних і негативних явищ.  Рассмотрены современные процессы влияния глобализации на мировое хозяй-ство, подходы к определению глобализации и ее позитивных и негативных явлений.  The modern processes of influence of globalization are considered on a world economy, going near determination of globalization and it the positive and negative phenomena.
Share - Bookmark