РАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА СКЛАДІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ КОЕФІЦІЄНТУ ОБОРОТНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Кириленко, О.М. ; Покладова, О.А. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: запаси; оборотність; склад; запасы; оборачеваемость; склад; supplies; turning; storage

 У даній статті проведений аналіз впливу розміщення товарних запасів по місцях зберігання на організацію складських процесів. Розроблено принципи розподілу місць зберігання товарних запасів відповідно до іх коефіцієнту оборотності, враховуючи оптимальне використання площі складу.  В данной статье проведен анализ влияния размещения товарных запасов по местам хранения на организацию складских процессов. Разработаны принципы распределения мест хранения товарных запасов в соответствии с их коэффициентом оборачеваемости, учитывая оптимальное использование площади складов.  In this article the analysis of influence of placing of commodity supplies is conducted on the places of storage on organization of ware-house processes. Principles of distributing of places of storage of commodity supplies are developed in accordance with their coefficient of turning, taking into account the optimum use of area of storages.
Share - Bookmark