Розвиток ідей адаптивності в сучасному міському просторі

Article OPEN
Myronenko, V. P.; Kharkov National University of Construction and Architecture, Kharkov ; Demydyuk, U.; Kharkov National University of Construction and Architecture, Kharkov (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Адаптивність; сучасне міське середовище; гуманізація міського середовища; інноваційне середовище міста; інтерактивність; гнучкість простору. | 72.01 | Adaptability; the modern urban environment; humanization of the urban environment; innovative environment of a city; interactivity; flexibility of the space. | Адаптивность; современная городская среда; гуманизация городской среды; инновационная среда города; интерактивность; гибкость пространства.

У статті розглянуто приклади і переваги впровадження ідей адаптивності у сучасне міське середовище, це сприяє гуманізації та реабілітації міського середовища, гармонізації зв'язку «людина - міське середовище» і формуванню гнучкого простору міста. The article deals with examples and benefits of adaptability ideas introduction in the modern urban environment that promotes humanization and rehabilitation of the urban environment, harmonization of the relationship "a human being - the urban environment" and the formation of the flexible city space. В статье рассмотрены примеры и преимущества внедрения идей адаптивности в современную городскую среду, что способствует гуманизации и реабилитации городской среды, гармонизации связи «человек – городская среда» и формированию гибкого пространства города.
Share - Bookmark