BUSINESS TRANSFORMATION MODELS EU AUTOMOTIVE COMPANIES

Article English OPEN
ФЕДІРКО, О.А.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», кафедра європейської інтеграції (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: European Union; automotive industry; international strategies; business models; intra-sectoral division of labor; outsourcing; tiers of automobile components suppliers | 334.726 [339.923] | Європейський Союз; автомобільна промисловість; міжнародні стратегії; ділові моделі; внутрішньогалузевий поділ праці; аутсорсинг; рівні постачальників автомобільних компонентів

 The article is devoted to the research of the core determinants, forms and directions of corporate strategies transformation in the EU automotive sector, as well as the identification of major shifts in the business-models architecture of the companies within the sector, allowing them to hold leading competitive positions in the main segments of global motor vehicle market.  Статья посвящена исследованию ключевых факторов, форм и направлений трансформации корпоративных стратегий в автомобильной промышленности ЕС, а также выявление наиболее значимых сдвигов в архитектуре деловых моделей компаний данного сектора, позволяющие им удерживать ведущие конкурентные позиции на ключевых сегментах глобального автомобильного рынка.  Стаття присвячена дослідженню ключових чинників, форм та напрямків трансформації корпоративних стратегій в автомобільній промисловості ЄС, а також виявлення найбільш значущих зрушень в архітектурі ділових моделей компаній даного сектору, що дозволяють їм утримувати провідні конкурентні позиції на ключових сегментах глобального автомобільного ринку.
Share - Bookmark