WORLD ECONOMIC IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL LABOR MARKET

Article English OPEN
ОСОКІНА, В.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка кафедра теоретичної і прикладної економіки ; РУДЕНКО, Н.В.; Інститут міжнародних відносин НАУ кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: globalization; influence of globalization; consequences of globalization; World Economy; labor-market; social and labor relations; macro structural level of employment | 331.5(045) | глобалізація; вплив глобалізації; наслідки глобалізації; світова економіка; ринок праці; соціально-трудові відносини; макроструктурний рівень зайнятості

 The article considers the special features of World Economy globalization’s influence upon the development of national labor-market. It offers the row of arrangements as for minimization of negative consequences of influence of globalization upon the development of the labor-market in Ukraine.  В статье рассмотрены особенности влияния глобализации мировой экономики на развитие национальных рынков труда. Предложен ряд мер по минимизации негативных последствий влияния глобализации на развитие рынка труда в Украине.  В статті розглянуто особливості впливу глобалізації світової економіки на розвиток національних ринків праці. Запропоновано ряд заходів для мінімізації негативних наслідків впливу глобалізації на розвиток ринку праці в Україні.
Share - Bookmark