STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT UKRAINE

Article English OPEN
ВЕРГУН, В.А.; Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка д.е.н., проф. (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: sustainable development strategy; neo-institutionalism; high technology; competitiveness; globalization | 338.2 (045) | стратегія сталого розвитку; неоінституціоналізм; високі технології; конкурентоспроможність; глобалізація

 The article offers an analysis of the theoretical and methodological underpinnings of Ukraine’s sustainable development strategy. The argument is that for such a strategy to take form, it must be built on critical and innovative use of approaches and theories of modern world economics including neoclassic, neo-Keynesian, and neo-institutional schools.  В статье проанализированы теоретико-методологические основы стратегии устойчивого развития Украины. Доказано, что формирование такой стратегии должна основываться на критически творческом использовании теорий и подходов неоклассического, неокейнсианского и неоинституционального направлений современной мировой экономической науки.  У статті проаналізовано теоретико-методологічні засади стратегії сталого розвитку України. Доведено, що формування такої стратегії має ґрунтуватися на критично-творчому використанні теорій і підходів неокласичного, неокейнсіанського та неоінституціонального напрямків сучасної світової економічної науки.
Share - Bookmark