ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ: ЗМІСТ ТА РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУ ЛЮДИНИ В ЇЇ ФОРМУВАННІ

Article Ukrainian OPEN
Жарінова, А.Г. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інформація; інтелектуальний капітал; креативність; знання; информация; интеллектуальный капитал; креативность; знания; information; intellectual capital; creativity; knowledge

 У статті викладено результати досліджень щодо визначення та обґрунтування складових економіки знань, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку, пріоритетним ресурсом є знання, котрі стають новою актуальною основою конкурентоспроможної діяльності економічних суб’єктів у сучасному глобальному господарстві.  В статье изложены результаты исследований по определению и обоснованию составляющих экономики знаний, доказано, что на сегодняшнем этапе развития, приоритетным ресурсом являются знания, которые становятся новой актуальной основой конкурентоспособной деятельности экономических субъектов в современном глобальном хозяйстве.  The article presents the results of studies to identify and study components of the knowledge economy, it is proved that at the present stage of development, the preferred resource is knowledge that becomes the new basis of competitive activity relevant economic actors in the modern global economy.
Share - Bookmark