ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ СИНЕРГЕТИКИ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВТНЗ

Article Ukrainian OPEN
Лузік, Е. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: постнекласична наука; синергетика; інформаціоналізм; нелінійне середовище; рефлексивне суспільство; трансдисціплінарне мислення; біфуркаційний механізм; психічні ат трактори; паттерні поведінки. | УДК 378 147 (045)

Головним завданням філософії освіти 21 століття є розробка концептуальних основ нового, рефлексивного суспільства, здатного до усвідомлення всіх ризиків своєї діяльності в тендітному, нестабільному світі культури і природи, в усвідомленні своєї відповідальності за цей світ орієнтація на нові пріоритети сприятиме становленню сучасної філософії технічної освіти, основою якої є синергетика як система знань про світ в цілому.
Share - Bookmark