ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Ружицький, А.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: економічна безпека підприємства; стан підприємства; рівень економічної безпеки; экономическая безопасность предприятия; состояние предприятия; уровень экономической безопасности; economic security; state of enterprise; the degree of economic security

 В статті проведено аналіз основних понять економічної безпеки підприємства. Запропоновано поняття "стан підприємства", яке характеризується високим чи низьким рівнем безпеки підприємства і змінюється внаслідок управлінських впливів, також запропоновано визначення "економічна безпека підприємства".  В статье проведен анализ основных понятий экономической безопасности предприятия. Предложено понятия "состояние предприятия", которое характеризуется высоким или низким уровнем безопасности предприятия и изменяется вследствие управленческих влияний, также предложено определение "экономическая безопасность предприятия".  The article analyzes the basic concepts of economic security of enterprise. A concept of "state of enterprise" which is characterized by high or low levels of enterprice security and the changing due to managerial influences, and proposed definition of "economic security of enterprise".
Share - Bookmark