Исследование влияния применения электронного пособия по предмету «физическое воспитание» в вузе на эффективность овладения материалом

Article Russian OPEN
Ботагариев, Тулеген Амиржанович; Кубиева, Светлана Сарсенбаевна; Федоров, Александр Иванович;
(2018)

Аннотация. В статье определены   теоретические предпосылки проблемы использования информационных технологий на занятиях по физическому воспитанию  в вузе, а именно: использование  опережающей информационной среды физкультурного образования, интеграция информационного об... View more
 • References (7)

  1. Fedorov A. I. (2000). Sovremennyei nformatsionnye tekhnologii v sisteme vysshego fizkulturnogo obrazovaniya. Teoriya I praktika fizicheskoi kultury. No. 12, р. 56-59 [in Russian]

  2. ZheleznyakYu. D., Petrov P.K. (2002). Osnovy nauchno-metodicheskoy deyatelnosti v fizicheskoi culture i sporte. Uchebnoye posobiye dlya stud. vysh.ucheb. zavedeniy. - Moscow: Publishing Center «Academy». 264 p. [in Russian]

  3. Lishuk I. V. (2007). Sovremennye informatsionnye tekhnologii v podgotovke spetsialistov po fizicheskoi kulture v vuze. Vestnik Baltiyskogo federalnogo universiteta im. I. Kanta Lishchuk I.V. Issue No. 11. р.100-105 [in Russian]

  4. YatsyninA. I. (2007). Elektronnyi uchebnik po gimnastike dlya vysshykh fizkulturnykh uchebnych zavedenyi. Teoriya i praktika fizicheskoi kultury. No. 6. P.46-51 [inRussian]

  5. Marchuk S.A. (2015). Sovremennye informatsionnye tekhnologii kak sredstvo povysheniya effektivnosti obrazovatelnogo processa po fizicheskomy vospitaniyu. Modern knowledge intensive technology. No. 12-5. P. 897-901 [in Russian]

  6. Darmofal E.A., Oleinik N.A., Zaitsev V.P. (2009). Ispolzovaniye v fizicheskom vospitanii elektronno-vychislitelnykh i multimediynykh tekhnologiyi. Fizicheskoye vospitaniye studentov, 2. [in Russian]. URL: http://bmsi.ru/doc/b2dc8848-a15d-4c95- 992f-d9a20ac5e8be (Аccessed: 20.12.2017).

  7. Shapsigov M. M., Popova L. S. (2016). Osobennosti ispolzovaniya infomatsionnykh tekhnologiy v oblasti fizicheskoi kultury i sporta. Upravleniye ekonomicheskimi sistemami. P. 96-112. URL: http://www.uecs.ru (Аccessed: 28.12.2017).

 • Metrics
Share - Bookmark