ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА СОРБЦИИ ИОНОВ МЕДИ НА ПИЩЕВОМ ВОЛОКНЕ, ВЫДЕЛЕННОМ ИЗ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ЗАУРАЛЬЯ, И БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЕ

Article Russian OPEN
Мосталыгина (Mostalygina), Лидия (Lidija) Витальевна (Vital'evna); Костин (Kostin), Александр (Aleksandr) Вадимович (Vadimovich); Елизарова (Elizarova), Светлана (Svetlana) Николаевна (Nikolaevna);
(2015)

Изучена сорбция ионов меди на пищевых волокнах выделенных из жмыха масличных культур Зауралья и различных формах бентонитовой глины. Показано, что скорость сорбции максимальна в первые 15 минут. Проведен сравнительный анализ сорбционной активности данных материалов. Сор... View more
 • References (21)
  21 references, page 1 of 3

  1. Akimova T.A., Kuz'min A.P., Khaskin V.V. Ekologiia. Priroda - Chelovek - Tekhnika. [Ecology. Nature - Human - Technology.]. Moscow, 2007, 510 p. (in Russ.).

  2. Tikhonova L.V., Eret V.V., Nesgovorova N.P., Kostin A.V. Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Gornyi zhurnal, 2003, no. 4, pp. 52-55. (in Russ.).

  3. Tikhonova L.V., Kostin A.V. Vestnik BGTU, II Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsiia «Ekologiia: obrazovanie, nauka, promyshlennost' i zdorov'e». [Herald of BSTU, II International Scientific and Practical Conference "Ecology: education, science, industry and health"]. Belgorod, 2004, part. II. no. 8, pp. 171-173. (in Russ.).

  4. Elizarova S.N., Tikhonova L.V. Vestnik BGTU, II Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsiia «Ekologiia: obrazovanie, nauka, promyshlennost' i zdorov'e». [Herald of BSTU, II International Scientific and Practical Conference "Ecology: education, science, industry and health"]. Belgorod, 2004, part. II. no. 8, pp. 55-56. (in Russ.).

  5. Patent 2342150 (RU). 27.12.2008. (in Russ.).

  6. Mostalygina L.V., Elizarova S.N., Kostin A.V. Vestnik mezhdunarodnoi akademii nauk ekologii i bezopasnosti zhiznedeiatel'nosti. [Bulletin of the International Academy of Ecology and Life Safety]. St. Petersburg, 2009, vol. 14, no. 2, pp. 88-92. (in Russ.).

  7. Kostin A.V., Mostalygina L.V., Filisteev O.V., Bukhtoiarov O.I. Vestnik Iuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia «Khimiia», 2009, no. 12(145), pp. 37-41. (in Russ.).

  8. Mostalygina L.V., Elizarova S.N., Kostin A.V. Problemy regional'noi ekologii, 2010, no. 1, pp. 158-164. (in Russ.).

  9. Mostalygina L.V., Elizarova S.N., Tikhonova A.Iu., Kostin A.V. Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk, 2010, vol. 12(33), no. 1(4), pp. 1042-1045. (in Russ.).

  10. Bukhtoiarov O.I., Mostalygina L.V., Kamaev D.N., Kostin A.V. Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy, 2011, vol. 11, no. 4, pp. 518-524. (in Russ.).

 • Metrics
Share - Bookmark