ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ОБИШИР-5 (Кыргызстан) ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ

Article Russian OPEN
Оленченко, В.В.; Шнайдер, С.В.; Осипова, С.В.; Григоревская, А.В.; Абдыканова, А.; Колобова, К.А.; Федорченко, А.Ю.; Цибизов, Л.В.; Алишер-кызы, С.; Кривошапкин, А.И.;
(2017)
 • Publisher: Altai State University
 • Journal: Теория и практика археологических исследований (issn: 2307-2539, eissn: 2307-2539)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.14258/tpai(2017)4(20).-11
 • Subject: electrical resistivity tomography | cultural layer | электротомография | удельное электрическое сопротивление | геоэлектрическая модель | культурный слой | Upper Paleolithic | верхний палеолит | geoelectrical model | Central Asia | Центральная Азия | electrical resistivity

Обишир-5 – многослойный объект на юге Ферганской долины (Кыргызстан), где представлена уникальная для центральноазиатского региона культурная последовательность – от верхнего пале- олита до средневековья. Памятник изучался в течение двух этапов – с 1965 по 1973 г. и с 2... View more
 • References (14)
  14 references, page 1 of 2

  Abdykanova A.K., Tabaldiyev K.T., Chargynov T.T., Rashit-uulu N., Alisher-kyzy S. Rezul'taty issledovaniy pamyatnika kamennogo veka Alamyshyk v 2012-2013 gg. [Research Results from the Stone Age Site Alamyshik, 2012-2013]. Vozvrashcheniye k istokam: sbornik pamyati vydayushchegosya arkheologa V.A. Ranova [Coming back to beginnings: in memory of an outstanding archaeologist Vadim Ranov]. Novosibirsk: IAET SO RAN, 2015. P. 207-214.

  Alisheri D. Tekhniko-tipologicheskaya kharakteristika melkoplastinchatoy skolov stoyanki KhodzhaGor [Technical and typological characteristics of bladelets of the Khoja-Gor site]. Materialy 55-y mezhdunarodnoy nauchoy studencheskoy konferentsii MNSK-2017 [Proceedings of 55th International Scientific Student Conference MNSK-2017]. Novosibirsk: CPI NGU, 2017. P. 7-8.

  Baikov E.V., Panin G.L., Manshteyn Yu. A., Manshteyn A.K., Belorodov V.A. Opyt primeneniya elektrotomografii v geofizike [Electrotomography - in geophysics]. Geofizika [Geophysics]. 2012. № 6. P. 54-63.

  Islamov U.I. Obishirskaya kul'tura [Obishir culture]. Tashkent: Phan, 1980. 178 p.

  Islamov U.I., Timofeyev V.I. Kultura kamennogo veka Tsentralnoy Fergany [Culture of the Central Fergana Stone Age]. Tashkent: Phan, 1986. 304 p.

  Kolobova K.A. Kulbulakskaya kultura v kontekste razvitiya orinyakskikh industriy Azii [Kulbulak Culture in the Context of the Development of Asian Aurignacian Industries]. Proceedings of the IV (XX) All-Russian Archaeological Congress in Kazan. Kazan: Otechestvo, 2014. P. 76-78.

  Pavlenok K.K., Kolobova K.A., Pavlenok G.D. Verkhniy paleolit Severo-Zapadnogo Tyan-Shanya: tekhnologicheskiy analiz materialov stoyanki Kulbulak [The Upper Paleolithic of North-Western TyanShan: Technological analysis of material from Kulbulac site]. Vestnik NGU. Seriya: istoriya, filologiya. 2012. T. 11. Vyp. 5: Arkheologiya i etnografiya [Bulletin of NSU. Series: History, Philology. 2013. Vol. 12. Issue 7: Archaeology and Ethnography]. P. 62-73.

  Fedorchenko A.Yu., Shnaider S.V., Abdykanova A., Romanenko M.Ye., Alisher-kyzy S. Tekhnologiya proizvodstva kamennykh ukrasheniy mezoliticheskogo kompleksa stoyanki Obishir-5, zapadnaya chast' Tsentral'noy Azii (po materialam raskopok 2016 goda) [Production Technique for stone ornaments of Mesolithic complex from Obishir-5 Site, western part of Central Asia (based on research data obtained 2016)]. Evraziya v kaynozoye. Stratigrafiya, paleoekologiya, kultury [Eurasia in the Cenozoic. Stratigraphy,Paleoecology, Culture]. 2017. №6. In press.

  Chargynov T.T. Arkheologicheskiye raskopki stratifitsirovannogo pamyatnika Kurama v 2014 g. [Archaeological excavations of stratified Kurama Site in 2014]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii «VII Orazbayevskiye chteniya» [Materials of the International Scientific and Practical Conference “VI Orazbaev Readings”]. Almaty: «Kazakˌ universitetí», 2015. Pp. 83-87.

  Shnaider S.V. Obishirskaya mezoliticheskaya kultura tsentralnoy Azii: sovremennyy etap izucheniya [The Obishirian Mesolithic Culture of Central Asia: Modern Stage of Study]. V (XXI) Vserossiyskiy arkheologicheskiy s”yezd sbornik nauchnykh trudov [V (XXI) The All-Russian Archaeological Congress: Proceedings]. Barnaul: Altayskiy gosudarstvennyy universitet, 2017. P. 1171-1172.

 • Metrics