CURRENT ISSUES OF ECONOMIC SECURITY OF AN ORGANIZATION

Article Russian OPEN
Санникова, Инна Николаевна (2017)
 • Publisher: Altai State University
 • Journal: Economics Profession Business (issn: 2413-8584, eissn: 2413-8584)
 • Related identifiers: doi: 10.14258/эпб.v1i1.1768
 • Subject: Economics | Экономика | economic safety of the organization; risks; assessment of economic security; financial risks; personnel security; information security. | экономическая безопасность организации; риски; оценка экономической безопасности; финансовые риски; кадровая безопасность; информационная безопасность.

Представлен обзор исследований молодых авторов по актуальным вопросам экономической безопасности организации, осуществляемых под руководством научных наставников – преподавателей Алтайского государственного университета. Исследования охватывают вопросы теории экономической безопасности организации, финансовой, кадровой и информационной безопасности.
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  11. On the disclosure of information about the organization of business risks in the annual ifnancial statements : eTh Ministry of Finance of Russia Information N PP-9/2012 [Electronic resourse]. - URL : http\\www.consultant.ru\document\cons_doc_LAW_ 135436\.

  12. Markar'yan E.A., Gerasimenko G.P., Markar'yan S.E. Ekonomicheskiy analiz khozyaystvennoy deyatel'nosti: Student's book. 2nd edition.. - M., 2010.

  13. Zubkova L.D., D'yachkov S.M. Raschyot stoimostnoy mery riska v statisticheskom pakete R. // Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. - 2015. - issue 11-12.

  14. Kopeykin G. K., Potemkin V.K. Ekonomicheskaya bezopasnost' v sisteme upravleniya personalom. - SPb., 2008.

  15. Kuznetsova N.V. Ugrozy kadrovoy bezopasnosti organizatsii // Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii. - 2014. - № 2.

  16. Ryzhov R.O. kadrovaya bezopasnost': opyt sotsiologicheskoy kontseptualizatsii [Electronic resourse]. - URL: http://www.ibl.ru/konf/151211/ kadrovaja-bezopasnost.html.

  17. Petruk Yu.S. Rol' i znachenie osnovnykh proizvodstvennykh fondov v protsesse formirovaniya predpriyatiya [Electronic resourse]. - URL: http://jurnal.org/articles/2015/ekon93.html.

  18. Baynev V.F. Ekonomika predpriyatiya i organizatsiya proizvodstva: Student's boo. - Minsk, 2003.

  19. Federal Law No. 149-FZ of July 27, 2006, on Information, Information Technology and Information Protection [Electronic resourse]. - URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n =165971;req=doc#0.

  20. Yarochkin V.I. Informatsionnaya bezopasnost': Student's book for Universities. - M., 2008.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark