ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS OF HUMIC ETIOLOGY

Article Russian OPEN
Зыкова (Zykova), Мария (Mariya) Владимировна (Vladimirovna); Логвинова (Logvinova), Людмила (Lyudmila) Анатольевна (Аnatol'evna); Кривощеков (Krivoshchekov), Сергей (Sergej) Владимирович (Vladimirovich); Воронова (Voronova), Олеся (Olesya) Александровна (Аleksandrovna); Ласукова (Lasukova), Татьяна (Tat'yana) Викторовна (Viktorovna); Братишко (Bratishko), Кристина (Kristina) Александровна (Аleksandrovna); Жолобова (Zholobova), Галина (Galina) Александровна (Аleksandrovna); Голубина (Golubina), Ольга (Ol'ga) Александровна (Аleksandrovna); Передерина (Perederina), Ирина (Irina) Александровна (Аleksandrovna); Дрыгунова (Drygunova), Лариса (Larisa) Александровна (Аleksandrovna); Тверякова (Tveryakova), Елена (Elena) Никитична (Nikitichna); Белоусов (Belousov), Михаил (Mikhail) Валерьевич (Valer'evich);
(2018)

Проведено исследование антиоксидантной (АО) активности гуминовых кислот (ГК) торфа в зависимости от их этиологии и способа получения, методами колориметрии со стабильным радикалом дифенилпикрилгидразилом (ДФПГ), катодной вольтамперометрии, ЭПР-спектроскопии. Гуминовые к... View more
 • References (29)
  29 references, page 1 of 3

  1. Zaytsev V.G., Ostrovskiy O.V., Zakrayevskiy V.I. Eksperimental'naya i klinicheskaya farmakologiya, 2003, vol. 66, no. 4, pp. 66-70. (in Russ.).

  2. Seyfulla R.D., Rozhkova Ye.A., Kim Ye.K. Eksperimental'naya i klinicheskaya farmakologiya, 2009, vol. 72, no. 3, pp. 60-64. (in Russ.).

  3. Halliwell B. The Lancet, 2000, vol. 355, no. 9210, pp. 1179-1180. doi: 10.1016/s0140-6736(00)02075-4.

  4. Cadenas E. BioFactors, 1997, vol. 6, pp. 391-397.

  5. Khasanov V.V., Ryzhova G.L., Mal'tseva Ye.V. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2004, no. 3, pp. 63-75. (in Russ.).

  6. Bambalov N.N., Smirnova V.V., Nemkevich A.S. Prirodopol'zovaniye, 2011, issue 20, pp. 91-94. (in Russ.).

  7. Filov V.A., Berkovich A.M. Itogi i perspektivy primeneniya guminovykh preparatov v produktivnom zhivotnovodstve, konevodstve i ptitsevodstve: sbornik dokladov nauchnoy konferentsii. [Results and prospects for the use of humic drugs in productive livestock breeding, horse breeding and poultry farming: a collection of reports of a scientific conference]. Moscow, 2006, pp. 6-12. (in Russ.).

  8. Maryganova V.V., Smychnik T.P., Bambalov N.N. Khimiya tvordogo topliva, 1998, no. 5, pp. 21-28. (in Russ.).

  9. Maryganova V.V., Bambalov N.N., Paramon S.V. Khimiya tvordogo topliva, 2003, no. 1, pp. 3-10. (in Russ.).

  10. Patent 2610446 (RU). 13.02.2017 (in Russ.).

 • Metrics
Share - Bookmark