ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ В. ШУКШИНА: К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ТЕКСТА

Article Russian OPEN
Качесова, Ирина Юрьевна;
(2018)

The article describes the discursive practices of V.M. Shukshin. These discursive practices are formed at the junction of discourses of different ontology: epical, film director’s, actor’s. The article examines the characteristics of each type ofdiscourse... View more
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  Espersen O. Filosofiya grammatiki [Philosophy of Grammar]. M., 1958.

  Kachesova I.Yu. Osobennosti sintaksisa kinoprozy V. Shukshina [Peculiarities of the Syntax of the Film Prose by V. Shukshin]. Altayskiy tekst [Altai Text]. Barnaul, 2017. No. 7.

  Kukueva G.V. Protsess assimilyatsii v tekstakh rasskazov-ocherkov V.M. Shukshina [The Process of Assimilation in the Texts of Stories-Essays by V.M. Shukshin]. Filologiya i chelovek [Philology and Man] Barnaul, 2009. No. 2.

  Kulyapin A.I. Oral history: ideynaya struktura rasskaza [Oral History: the Ideological Structure of the Story]. Filologiya i chelovek [Philology and Man]. Barnaul, 2009. No. 2

  Luk'yanova N.A. Ekspressivnost' v sisteme, slovare i rechi [Expressivity in the System, Vocabulary and Speech]. Chelovecheskiy faktor v yazyke. Yazykovye mekhanizmy ekspressivnosti [The Human Factor in the Language. Language Mechanisms of Expressiveness]. M., 1991.

  Mart'yanova I.A. Kompozitsionno-sintaksicheskaya organizatsiya teksta kinostsenariya [Compositional-Syntactic Organization of the Text of the Script]. Philol. Doc. Diss. SPb, 1994.

  Panchenko N.V. Printsip dinamichnosti kompozitsionnogo postroeniya teksta [Principle of Dynamism of Compositional Text Construction]. Filologiya i chelovek. [Philology and Man]. Barnaul, 2009. No. 4.

  Sidorov E.V. Problemy rechevoy sistemnosti [Problems of Speech System]. M., Khalizev V.E. Drama kak rod literatury [Drama as a Kind of Literature]. M., 1986.

  Tsurikova L.V. Kognitivno-iskursivnaya paradigma kak novoe napravlenie opisaniya i analza rechemyslitel'noy deyatel'nosti [Cognitive-Iskursivnaya Paradigm as a New Direction of Description and Analysis of Speech-Recitative Activity]. Gorizonty sovremennoy lingvistiki: traditsii i novatorstvo [Horizons of Modern Linguistics: Traditions and Innovation]. M., 2009.

  Chernukhina I.Ya. Rechevoe myshlenie i tekst [Speech Thinking and Text.]. Voronezh, 1993.

 • Metrics
Share - Bookmark