ИННОВАЦИИ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ

Article Russian OPEN
Кряклина, Тамара Фёдоровна; Реттих, Светлана Викторовна;
(2016)

В статье анализируются различные подходы к инновациям в российском образовании. Исследован форсайт-проект и иные альтернативные подходы. Авторы считают наиболее современной методологией подход на основе инновационной культуры.
 • References (12)
  12 references, page 1 of 2

  1. Innovatsii ili kamuyaj // Literaturnaya gazeta. - 2016. - №1.

  2. Gref, G. Rossiya - proigravshaya strana / G. Gref // Vedomosti. - 2016. - 15 yanv.

  3. Kanarskaya, O.V. Innovatsionnoe obuchenie / O.V. Kanarskaya. - M. : Liki Rossii, 1997. - 415 s.

  4. Tam je. - S. 287.

  5. Valitskaya, A.P. Nravstvenno-esteticheskie universalii kulturyi i gumanitarnyie tehnologii / A.P. Valitskaya // Vestnik gertsenovskogo universiteta. - 2008. - №3. - S. 41-45.

  6. Tam je. - S. 43.

  7. Tam je. - S. 44.

  8. Rettih, S.V. Sotsiogumanitarnyie pedagogicheskie tehnologii / S.V. Rettih // Innovatsionnyie obrazovatelnyie tehnologii v vyisshey shkole: teoriya i praktika : kollektivnaya monograya / pod red. T.F. Kryaklinoy. - Barnaul : Izd-vo AAEP, 2010. - S. 45-62.

  9. Rettih, S.V. Innovatsionnaya kultura kak sotsiokulturnyiy resurs razvitiya obschestva : monograya / S.V. Rettih. - Barnaul : Izd-vo AAEP, 2009. - 202 s.

  10. Rettih, S.V. Perehod na innovatsionnyie obrazovatelnyie tehnologii / S.V. Rettih // Kontseptsiya i programma innovatsionnogo razvitiya (perehoda na kompetentnostno-orientirovannoe obrazovanie AAEP v 2005-2008 gg.) : kollektivnaya monograya / T.F. Kryaklina, L.I. Sazonova, T.I. Berezikova, S.V. Rettih. - Barnaul : Izd-vo AAEP, 2006. - 104 s.

 • Metrics
Share - Bookmark