ПЕРСПЕКТИВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ХВОЙНЫХ L-АРГИНИНОМ И ИНГИБИТОРАМИ ЕГО КАТАБОЛИЗМА

Article Russian OPEN
Робонен (Robonen), Елена (Elena) Вильямовна (Vil'yamovna); Чернобровкина (Chernobrovkina), Надежда (Nadezhda) Петровна (Petrovna); Чернышенко (Chernyshenko), Оксана (Oksana) Васильевна (Vasil'evna); Зайцева (Zaytseva), Мария (Mariya) Игоревна (Igorevna); Унжаков (Unzhakov), Алексей (Aleksey) Рудольфович (Rudol'fovich); Егорова (Egorova), Анастасия (Anastasiya) Васильевна (Vasil'evna);
(2019)
 • Publisher: Altai State University
 • Journal: Khimiia rastitel'nogo syr'ia (Chemistry of plant raw material) (issn: 1029-5143, eissn: 1029-5151)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.14258/jcprm.2019014243
 • Subject: L-аргинин | nitric oxide | plant extracts | amino acids | древесная зелень | растительные экстракты | хвойные | arginase | coniferous | оксид азота | woody greenery | nitric oxide synthase | catabolism inhibitors | ингибиторы катаболизма | L-arginine | аргиназы | аминокислоты

A promising source of L-arginine, as well as natural inhibitors of its catabolism enzymes, are plants. Free amino acids constitute a significant part of the water-soluble fraction of woody greenery of coniferous plants, including L-arginine. The biotechnology of L-argin... View more
 • References (91)
  91 references, page 1 of 10

  1. Ushanova V.M. Khvoynyye boreal'noy zony, 2013, vol. 30, no. 1-2, pp. 138-142. (in Russ.).

  2. Khurshkaynen T.V., Skripova N.N., Kuchin A.V. Teoreticheskaya i prikladnaya ekologiya, 2017, no. 1, pp. 25-30. (in Russ.).

  3. Korotkiy V.P., Velikanov V.I., Bogdanovich N.I., Roshchin V.I., Vodop'yanov I.F., Chechet I.V. IVUZ. «Lesnoy zhurnal», 2012, no. 5, pp. 125-133. (in Russ.).

  4. Yagodin V.I. Osnovy khimii i tekhnologii pererabotki drevesnoy zeleni. [Fundamentals of chemistry and technology of processing green wood.]. Leningrad, 1981, 224 p. (in Russ.).

  5. Alaudinova Ye.V., Mironov P.V. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2017, no. 3, pp. 85-91. (in Russ.).

  6. Nordin A., Uggla C., Nasholm T. Tree Physiology, 2001, no. 21, pp. 59-64

  7. Chernobrovkina N.P., Robonen Ye.V., Zaytseva M.I. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2010, no. 3, pp. 71-75. (in Russ.).

  8. Robonen Ye.V., Chernobrovkina N.P., Chernyshenko O.V., Zaytseva M.I. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa - Lesnoy vestnik, 2012, vol. 86, no. 3, pp. 11-15. (in Russ.).

  9. Chernobrovkina N.P., Robonen Ye.V., Morozov A.K., Makarova T.N. Trudy KarNTS RAN, 2013, no. 3, pp. 159-165. (in Russ.).

  10. Robonen Ye.V., Chernobrovkina N.P., Makarova T.N., Korotkiy V.P., Prytkov YU.N., Marisov S.S. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Lesnoy zhurnal, 2014, vol. 339, no. 3, pp. 67-78. (in Russ.).

 • Metrics
Share - Bookmark