publication . Article . 2018

Способы формирования здорового образа жизни младших школьников во внеурочной деятельности

Сергеева, Бэлла Владимировна; Игнатова, Дарья Александровна;
Open Access Russian
  • Published: 31 May 2018 Journal: Health, physical culture and sports (issn: 2414-0244, eissn: 2414-0244, Copyright policy)
  • Publisher: Altai State University
Abstract
Актуальность исследования остается потребность учителей-практиков в обосновании и создании таких способов организации работы во внеурочной деятельности, которые способствовали бы формированию здорового образа жизни младших школьников, выявлен  ряд противоречий, актуализирующих тему исследования и высвечивающих несоответствия между, возрастающей социальной значимостью обеспечения здоровья людей в условиях кризисного экологического, социокультурного состояния общества и увеличением числа негативных тенденций в состоянии здоровья современных школьников и социальным заказом общества на воспитание у подрастающего поколения ценностей здоровья и недостаточной разработа...

1. Alifanova L.A. 2002. Vliyanie dvigatel'noi aktivnosti v protsesse akademicheskogo uroka na zdorov'e i razvitie shkol'nikov. Pediatriya, 6, рр. 37-41.

2. Zdorovyi obraz zhizni: sotsial'no-filosofskie i medikobiologicheskie problemy. 1991. Kishinev: Shtinitsa, 181 р.

3. Zimnyaya I.A. 2004. Pedagogicheskaya psikhologiya: Uchebnik dlya vuzov. Izd. vtoroe, dop., ispr. i pererab. Moscow: Logos, 384 р.

4. Kolbanov V.V. 1999. Valeologicheskoe obrazovanie v nachal'noi shkole // Nachal'naya shkola, 1, рр. 41- 43.

5. Kuindzhi N.N. Valeologiya: Puti formirovaniya zdorov'ya shkol'nikov: Metodicheskoe posobie. Moscow: Aspekt Press, 2000. - 139 s.

6. Sergeeva B.V. 2017. Sredstva formirovaniya zdorovogo obraza zhizni mladshikh shkol'nikov. Problemy pedagogiki: nauchno-metodicheskii zhurnal, 1 (24), рр. 18-20

7. Smirnov N.K. 2003. Zdorov'esberegayushchie obrazovatel'nye tekhnologii v rabote uchitelya shkoly. Moscow: ARKTI, -272 р.

8. Sovremennye tekhnologii sokhraneniya i ukrepleniya zdorov'ya detei. 2005: Posobie. Pod. obsh;. red. N.V. Sokratova. Moscow: TTs Sfera, 224 р.

9. Chechel'nitskaya S. I. 2001. Obuchenie zdorov'yu - real'nyi shag k

10. Shchurkova N. E. 1999. Tsennostnye otnosheniya. Vospitanie shkol'nikov,

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue