Здоровый образ жизни в системе ценностных ориентаций молодежи

Article Russian OPEN
Дугнист, Петр Яковлевич; Мильхин, Валерий Андреевич; Головин, Сергей Михайлович; Романова, Елена Вениаминовна;
(2017)

Из-за большого количества исследований в отношении наличия взаимосвязей между здоровым образом жизни и общественных позиций молодых людей, эти вопросы ещё не потеряли своей актуальности. Молодежь, мы рассматриваем студенческую молодежь, относится к числу наименее социал... View more
 • References (81)
  81 references, page 1 of 9

  1. Koltygina E. V., Vorontsov P. G., Ushakova E. V. 2016. Obshchestvennoe zdorov'e i kul'tura zdorovogo obraza zhizni v vuzovskom obrazovanii sovremennoi Rossii. Filosofiya obrazovaniya, 6, рр. 162-170 (in Russian).

  2. Vorob'ev R. V. 2013.Zdorov'e kak universal'nyi fenomenю. Vestnik PAGS, 1 (34). рр. 143-148. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zdorovie-kak-universalnyyfenomen (Аccessed: 20.04.2017).

  3. Vorob'ev R. V. 2013. Zdorov'e kak ontologicheskii fenomen. Izv. Sarat. un-ta Nov.ser. Ser. Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika, 1. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zdorovie-kak-ontologicheskiy-fenomen (Аccessed: 20.04.2017).

  4. Vorob'ev R. V. 2012. Istoriko-intentsional'nyi analiz fenomena zdorov'ya. Vestnik SGTU, 1 (68), рр. 226-230. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-intentsionalnyyanaliz-fenomena-zdorovya (Аccessed: 20.04.2017

  5. Pavlova M. A. 2010.K postanovke filosofskoi problemy zdorovogo obraza zhizni. Vestnik PAGS, 3, рр. 201-206. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-postanovkefilosofskoy-problemy-zdorovogo-obraza-zhizni (Аccessed: 20.04.2017).

  6. Metelev A.V. 2000. Mental'nost' v etimologicheskoi i kategorial'noi sistemakh. Izve-stiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta., 4, рр. 051-056. (in Russian).

  7. El'chaninov V.A. 2015. K voprosu o zaprete i tabu. Filosofskie diskripty, 13 (13), рр. 15-21

  8. Cherdantseva I.V. 2014. Prolegomeny k ponimaniyu cheloveka v filosofii. Barnaul : Izd-vo «Kontsept», 166 р. (in Russian).

  9. Naumenko Yu. V. 2012. Sotsial'no-kul'turnye fenomeny «Zdorov'e» i «Zdorovyi obraz zhizni»: sushchnost' i strategiya formirovaniya. Problemy sovremennogo obrazovaniya, 6, рр. 151-176. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kulturnye-fenomenyzdorovie-i-zdorovyy-obraz-zhizni-suschnost-i-strategiya-formirovaniya (Аccessed: 20.05.2017).

  10. Kozyr' P. V. 2007. Problema tsennosti zdorov'ya v istoricheskom aspekte. Vestn. Tom.gos. un-ta, 3, рр. 20-22. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-tsennostizdorovya-v-istoricheskom-aspekte (Аccessed: 20.05.2017).

 • Metrics
Share - Bookmark