publication . Article . 2017

Здоровый образ жизни в системе ценностных ориентаций молодежи

Дугнист, Петр Яковлевич; Мильхин, Валерий Андреевич; Головин, Сергей Михайлович; Романова, Елена Вениаминовна;
Open Access Russian
  • Published: 30 Nov 2017 Journal: Health, physical culture and sports (issn: 2414-0244, eissn: 2414-0244, Copyright policy)
  • Publisher: Altai State University
Abstract
Из-за большого количества исследований в отношении наличия взаимосвязей между здоровым образом жизни и общественных позиций молодых людей, эти вопросы ещё не потеряли своей актуальности. Молодежь, мы рассматриваем студенческую молодежь, относится к числу наименее социально защищенных групп населения, в то время как специфика учебного процесса и возрастные особенности предъявляют повышенные требования к их здоровью. Анализ научной литературы, посвященной здоровью студенческой молодежи, показывает, что за время обучения в вузе здоровье студентов не только не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается. Цель исследования - определить значение и роль ценностей  здоро...
81 references, page 1 of 6

1. Koltygina E. V., Vorontsov P. G., Ushakova E. V. 2016. Obshchestvennoe zdorov'e i kul'tura zdorovogo obraza zhizni v vuzovskom obrazovanii sovremennoi Rossii. Filosofiya obrazovaniya, 6, рр. 162-170 (in Russian).

2. Vorob'ev R. V. 2013.Zdorov'e kak universal'nyi fenomenю. Vestnik PAGS, 1 (34). рр. 143-148. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zdorovie-kak-universalnyyfenomen (Аccessed: 20.04.2017).

3. Vorob'ev R. V. 2013. Zdorov'e kak ontologicheskii fenomen. Izv. Sarat. un-ta Nov.ser. Ser. Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika, 1. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zdorovie-kak-ontologicheskiy-fenomen (Аccessed: 20.04.2017).

4. Vorob'ev R. V. 2012. Istoriko-intentsional'nyi analiz fenomena zdorov'ya. Vestnik SGTU, 1 (68), рр. 226-230. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-intentsionalnyyanaliz-fenomena-zdorovya (Аccessed: 20.04.2017

5. Pavlova M. A. 2010.K postanovke filosofskoi problemy zdorovogo obraza zhizni. Vestnik PAGS, 3, рр. 201-206. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-postanovkefilosofskoy-problemy-zdorovogo-obraza-zhizni (Аccessed: 20.04.2017).

6. Metelev A.V. 2000. Mental'nost' v etimologicheskoi i kategorial'noi sistemakh. Izve-stiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta., 4, рр. 051-056. (in Russian).

7. El'chaninov V.A. 2015. K voprosu o zaprete i tabu. Filosofskie diskripty, 13 (13), рр. 15-21

8. Cherdantseva I.V. 2014. Prolegomeny k ponimaniyu cheloveka v filosofii. Barnaul : Izd-vo «Kontsept», 166 р. (in Russian).

9. Naumenko Yu. V. 2012. Sotsial'no-kul'turnye fenomeny «Zdorov'e» i «Zdorovyi obraz zhizni»: sushchnost' i strategiya formirovaniya. Problemy sovremennogo obrazovaniya, 6, рр. 151-176. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kulturnye-fenomenyzdorovie-i-zdorovyy-obraz-zhizni-suschnost-i-strategiya-formirovaniya (Аccessed: 20.05.2017).

10. Kozyr' P. V. 2007. Problema tsennosti zdorov'ya v istoricheskom aspekte. Vestn. Tom.gos. un-ta, 3, рр. 20-22. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-tsennostizdorovya-v-istoricheskom-aspekte (Аccessed: 20.05.2017).

11. Zimbuli A. E. 2015. Dukhovnoe zdorov'e cheloveka i nravstvennoe vospitanie: vektory i paradoksy . Zdorov'e cheloveka, teoriya i metodika fizicheskoi kul'tury i sporta, 1, рр.71-81. (in Russian). URL: http://journal.asu.ru/index.php/zosh/issue/view/43/showToc (Аccessed: 16.12.2016)

12. Zimbuli A. E. 2017. Zdorov'e : dukhovno-nravstvennye tsennosti . Zdorov'e cheloveka, teoriya i metodika fizicheskoi kul'tury i sporta, 1 (4), рр. 3-17. (in Russian). URL: http: //journal.asu.ru/index.php/zosh (Аccessed: 27.03.2017)

13. Shraga M. Kh. 2009. Zdorov'e (bolezn') fraktal'nye biomeditsinskie fenomeny. ArcticEvironmentalResearch, 2, рр.100-106. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviebolezn-fraktalnye-biomeditsinskie-fenomeny (Аccessed: 20.05.2017).

14. Anashkin D.Yu. 2014. Estestvennonauchnoe obosnovanie fenomena zdorov'ya. Uchenye zapiski OGU. Seriya: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki, 2, рр. 117-118. (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/estestvennonauchnoe-obosnovanie-fenomena-zdorovya (Аccessed: 20.05.2017).

15. Degtyarev S. I. 2015. Idei estestvenno-nauchnogo materializma kak filosofskie osnovaniya valeologii vospitaniya. Zdorov'e cheloveka, teoriya i metodika fizicheskoi kul'tury i sporta: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: pod obshchei red. P.Ya. Dugnista, P. G. Vorontsova, E.V. Romanovoi. Barnaul : Izd-vo Alt. un-ta, рр. 65-68 (in Russian).

81 references, page 1 of 6
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue