СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОГО ПЕДАГОГА

Article Russian OPEN
Морозова, Ольга Петровна;
(2016)

В статье обосновывается роль ДПО в личностно-профессиональном развитии педагога на этапе модернизации общества и высшей школы. Особое внимание уделяется раскрытию психолого-педагогических условий, которые должны быть созданы в системе дополнительного професси-онального ... View more
 • References (16)
  16 references, page 1 of 2

  1. Busyigina, A.L. Professor - professiya: teoriya proektirovaniya soderjaniya obrazovaniya prepodavatelya vuza / A.L. Busyigina. - Samara : Izd-vo SamGPU, 2003. - S. 168.

  2. Markova, A.K. Psihologiya professionalizma / A.K. Markova. - M. : Znanie, 1996. - S. 217.

  3. Perehod k Otkryitomu obrazovatelnomu prostranstvu. - Ch. 1: Fenomenologiya obrazovatelnyih innovatsiy : monograya / pod red. G.N. Prozumentovoy. - Tomsk : Izd-vo Tom. un-ta, 2005. - S. 73.

  4. Gusinskiy, E.N. Postroenie teorii obrazovaniya na osnove mejdistsi-plinarnogo sistemnogo podhoda / E.N. Gusinskiy. - M. : Shkola, 1994. - S. 115.

  5. Tam je.

  6. Mihaylov, F.T. Samoopredelenie kulturyi. Filosofskiy poisk / F.T. Mihaylov. - M. : INDRIK, 2003. - 272 s.

  7. Ball, G.A. K analizu ideynyih osnov gumanisticheski orientirovannogo obrazovaniya / G.A. Ball, A.G. Volyinets // Gumanizatsiya obrazovaniya. - 2000. - №1. - S. 42.

  8. Markova, A.K. Ukaz. soch. - S. 90.

  9. Frankl, V. Chelovek v poiskah smyisla / V. Frankl. - M. : Progress, 1990. - S. 27.

  10. Ionin, L.I. Sotsiologiya kulturyi: put v novoe tyisyacheletie / L.I. Ionin. - M. : Logos, 2000. - 280 s.

 • Metrics
Share - Bookmark