publication . Article . 2016

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОГО ПЕДАГОГА

Морозова, Ольга Петровна;
Open Access Russian
  • Published: 16 Jun 2016 Journal: Economics Profession Business (issn: 2413-8584, eissn: 2413-8584, Copyright policy)
  • Publisher: Altai State University
Abstract
В статье обосновывается роль ДПО в личностно-профессиональном развитии педагога на этапе модернизации общества и высшей школы. Особое внимание уделяется раскрытию психолого-педагогических условий, которые должны быть созданы в системе дополнительного професси-онального образования и стимулировать личностный и профессиональный рост вузовских преподавателей как субъектов педагогической деятельности.
16 references, page 1 of 2

1. Busyigina, A.L. Professor - professiya: teoriya proektirovaniya soderjaniya obrazovaniya prepodavatelya vuza / A.L. Busyigina. - Samara : Izd-vo SamGPU, 2003. - S. 168.

2. Markova, A.K. Psihologiya professionalizma / A.K. Markova. - M. : Znanie, 1996. - S. 217.

3. Perehod k Otkryitomu obrazovatelnomu prostranstvu. - Ch. 1: Fenomenologiya obrazovatelnyih innovatsiy : monograya / pod red. G.N. Prozumentovoy. - Tomsk : Izd-vo Tom. un-ta, 2005. - S. 73.

4. Gusinskiy, E.N. Postroenie teorii obrazovaniya na osnove mejdistsi-plinarnogo sistemnogo podhoda / E.N. Gusinskiy. - M. : Shkola, 1994. - S. 115.

5. Tam je.

6. Mihaylov, F.T. Samoopredelenie kulturyi. Filosofskiy poisk / F.T. Mihaylov. - M. : INDRIK, 2003. - 272 s.

7. Ball, G.A. K analizu ideynyih osnov gumanisticheski orientirovannogo obrazovaniya / G.A. Ball, A.G. Volyinets // Gumanizatsiya obrazovaniya. - 2000. - №1. - S. 42.

8. Markova, A.K. Ukaz. soch. - S. 90.

9. Frankl, V. Chelovek v poiskah smyisla / V. Frankl. - M. : Progress, 1990. - S. 27.

10. Ionin, L.I. Sotsiologiya kulturyi: put v novoe tyisyacheletie / L.I. Ionin. - M. : Logos, 2000. - 280 s.

11. Perehod k Otkryitomu obrazovatelnomu prostranstvu… - S. 75.

12. Fuko, M. Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksualnosti: rabotyi raznyih let / per. s fr. / M. Fuko. - M. : Kastal, 1996. - S. 411.

13. Ananev, B.G. Chelovek kak predmet poznaniya / B.G. Ananev. - SPb. : Piter, 2001. - S. 56.

14. Mihaylov, F.T. Ukaz. soch. - S. 5.

15. Morozova, O.P. Organizatsionno-pedagogicheskie usloviya obespecheniya konkurentosposobnosti dopolnitelnyih professionalnyih programm na ryinke obrazovatelnyih uslug / O.P. Morozova // Ekonomika. Professiya. Biznes. - 2015. - №2. - S. 58.

16 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue