publication . Article . 2016

Reflection on the Therapeutic Aspects of the Literary Work of Children in Early School Age

Konopnicki, Adam; Konopnicka, Iwona;
Open Access Polish
  • Published: 29 Nov 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Celem głównym prezentowanych na potrzeby opracowania badań jest: określenie terapeutycznych aspektów twórczości literackiej dzieci w młodszym wieku szkolnym. W początkowej części artykułu przedstawiono wybrane rozważania teoretyczne skupiające się na zagadnieniu twórczości człowieka, jej roli w procesie autokreacji oraz jej wymiaru terapeutycznego. Stanowią one tło dla badań własnych, opisanych w dalszej części tekstu. W badaniach wykorzystano metodę indywidualnych przypadków, będącą odmianą metody biograficznej. Przeprowadzając badania z zastosowaniem metody indywidualnych przypadków, posłużono się technikami wywiadu oraz analizy wytworów. Narzędziem badawczym ...
Subjects
free text keywords: pedagogy, literary work; therapeutic aspects of creativity; therapeutic writing; a case study; early school age, pedagogika, twórczość literacka; terapeutyczne aspekty twórczości; terapeutyczne pisanie; studium przypadku; młodszy wiek szkolny
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue