Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori

Article Polish OPEN
Surma, Barbara (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika | edukacja międzykulturowa; wielokulturowość; wychowanie dla pokoju; tożsamość; kultura

Zadaniem edukacji jest kształtowanie świadomości istnienia wielu kultur. Poznanie i promowanie własnej kultury powinno stać się podstawą do otwarcia się na kulturę innych, obecnych obok. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie założeń teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań wychowania dla pokoju Marii Montessori i programu Jerzego Nikitorowicza „Ku tożsamości międzykulturowej”. We współczesnym świecie istotne wydaje się poszukiwanie różnych rozwiązań w celu wychowania człowieka odpowiedzialnego za siebie i otwartego na innych. Edukacja międzykulturowa, a także wychowanie dla pokoju Marii Montessori próbują odpowiedzieć na zmiany zachodzące w społeczeństwie.
Share - Bookmark