publication . Article . 2017

Introduction

Szewczuk, Katarzyna;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jul 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Współczesna cywilizacja stanowi system różnorodnych połączeń i wzajemnie na siebie oddziałujących powiązań o zasięgu nie tylko lokalnym, ale dokonującym się na zdecydowanie szerszą skalę. Żaden z procesów występujących w jednym państwie nie dotyczy tylko jego terytorium, lecz wywiera wpływ na inne społeczeństwa. Sytuacja taka została określona mianem globalizacji, przyczyniającej się do wizji świata jednego i ujednoliconego. Zbyszko Melosik, analizując powyższe zjawisko, ukazuje jego dwa aspekty. Pierwszy, o pozytywnym zabarwieniu, wskazuje na równouprawnienie narodów oraz wzrost wrażliwości na różnice kulturowe. Z procesem globalizacji współwystępuje zjawisko w...
Subjects
free text keywords: pedagogy, wielokulturowość
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue