publication . Article . 2018

W poszukiwaniu ciekawych programów rozwijania aktywności twórczej dzieci

Marek, Elżbieta;
Open Access Polish
  • Published: 25 Jul 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Country: Poland
Abstract
Jednym z ważnych zadań nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej jest tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi twórczej aktywności dziecka, która ujawnia się w spontanicznej lub inspirowanej aktywności zabawowej, graficznej, werbalnej, muzycznej oraz ruchowej. Troska o rozwijanie kreatywności, o jej zakorzenienie w praktyce edukacyjnej, wydaje się ważnym zadaniem szkoły i jednym z najpilniejszych wyzwań współczesnego nauczyciela, dlatego w prezentowanej publikacji podjęto próbę analizy tekstów programów przeznaczonych do rozwijania twórczej aktywności dzieci pod kątem celów, zasad, treści i sposobów realizacji. Badaniu poddano trzy publikacje: Program edukacyjn...
Subjects
free text keywords: education; creativity, curriculum; creative activeness of child; syllabus aims; rules; contents; methods of realisation, pedagogy, pedagogika, program edukacyjny; aktywność twórcza dziecka; cele; zasady; treści programu; sposoby realizacji, program edukacyjny, aktywność twórcza dziecka, cele, zasady, treści programu, sposoby realizacji, Education (General), L7-991, curriculum, creative activeness of child, syllabus aims, rules, contents, methods of realisation
Related Organizations

Bałachowicz J., Adamek I., Zakończenie, [w:] Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji, red. J. Bałachowicz, I. Adamek, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

Jąder M., Krok… w kierunku kreatywności. Program stymulowania twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.

Marek E., Pedagogiczna interpretacja założeń konstruktywizmu w świetle analizy wybranych programów kształcenia zintegrowanego, [w:] Niektóre problemy wczesnej edukacji, red. K. Żegnałek, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, Siedlce 2016.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, poz. 356.

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Szmidt K.J., Bonar J., Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa 1998.

Uszyńska-Jarmoc J., Podróże, skarby, przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III, Trans Humana, Białystok 2005.

Uszyńska-Jarmoc J., Twórcza aktywność dziecka. Teoria - rzeczywistość - perspektywy rozwoju, Trans Humana, Białystok 2003.

37 E. Marek, Pedagogiczna interpretacja założeń konstruktywizmu w świetle analizy wybranych programów kształcenia zintegrowanego, [w:] Niektóre problemy wczesnej edukacji, red. K. Żegnałek, Siedlce 2016, s. 193-227.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue