publication . Article . 2017

Faulty body posture amongst pupils in primary education

Modrzejewska, Justyna; Malec, Zofia;
Open Access Polish
  • Published: 06 Oct 2017
  • Country: Poland
Abstract
W artykule poruszono problematykę związaną z pojawiającymi się zagrożeniamizdrowotnymi dzieci w młodszym wieku szkolnym – wadami postawy.W pierwszym fragmencie dokonano charakterystyki profilaktyki zdrowotnej.W dalszej kolejności zawarto krótki opis wieku rozwojowego dziecka w ontogenezie oraz pojawiające się w tym okresie wady i ich przyczyny.W zakończeniu przedstawiono wyniki badań własnych (sondażowych)przeprowadzonych w jednej ze szkół podstawowych.
Subjects
free text keywords: uczeń, zdrowie, wady postawy, rozwój posturalny dziecka, profilaktyka, pupil, child posture development, faulty posture, health, prevention
Related Organizations
23 references, page 1 of 2

Bulska J., Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w  rodzinie, w: Psychospołeczne konteksty problemów zdrowia rodziny w  perspektywie edukacji zdrowotnej, E. Syrek (red.), „Chowanna” 2009, T. 2(31).

Doleżych B., Rozwój somatyczny i motoryczny daje się mierzyć i rejestrować [w:] Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Podręcznik akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i  psychologii, red. B.  Doleżych i P. Łaszczyca, Toruń 2005.

Forster D., Promocja zdrowia: modele i podejścia, w: Promocja zdrowia dla wszystkich, S. Pike, D. Forster (red.), Lublin 1998.

23 M. Miller, M.J. Wysocki, D. Cianciara, Promocja zdrowia wobec reform systemu ochrony zdrowia w Polsce, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, nr 57, s. 513.

24 T.B. Kulik, Edukacja zdrowotna..., dz. cyt., s. 49.

25 A. Górecki i inni, Profilaktyka..., dz. cyt., s. 5.

Gromadzka-Ostrowska J., Zagadnienia zdrowia publicznego i ochrony środowiska, w: Edukacja prozdrowotna, J. Gromadzka-Ostrowska i in. (red.), Warszawa 2003.

Górecki A. i in., Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania - rekomendacje ekspertów, „Polski Rocznik Medyczny” 2009, 16(1).

Janiszewska R. i in., Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci 6-12 letnich - uczniów szkół podstawowych z Radomia - badania pilotażowe, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2009, 90(3).

Jopkiewicz A., E. Suliga, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Radom-Kielce 2005.

Kasperczyk T., Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Kraków 2004.

Kasperek E., Promocja zdrowia i człowiek współczesny: nadzieje, problemy, kontrowersje, w: Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe, M.D. Głowacka (red.), Poznań 2000.

Kłosowski S., Odpowiedź na interpelację w sprawie problematyki wad postawy ciała oraz gimnastyki korekcyjnej [w:] Interpelacja nr 7585 do Ministra Edukacji Narodowej posła H. Siedlaczek, www.gover.pl [dostęp: 09.11.2010].

Kołodziej J., K.  Kołodziej, I.  Momola, Postawa ciała, jej wady i  korekcja, Rzeszów 2004.

Kowalski I.M., L.  Hurło, Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym, Olsztyn 2003.

23 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue