publication . Article . 2016

Koncepcje oceniania osiągnięć uczniów w świetle analizy wybranych programów edukacji wczesnoszkolnej

Marek, Elżbieta;
Open Access Polish
  • Published: 09 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Celem prezentowanych badań było poznanie kryteriów oceniania i metod, jakie proponują autorzy programów kształcenia zintegrowanego. Analizie poddano trzynaście wybranych programów prezentowanych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji, które powstały w ramach projektów konkursowych – konkurs 1/POKL/03.03.04/2013 na opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wraz z obudową dydaktyczną. W badaniach podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są podstawy prawne oceniania opisowego? Jakie funkcje, rodzaje, formy i kryteria oceniania występują w programach kształcenia zintegrowanego? W których programach proponuje się ocenianie kształ...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
free text keywords: education, descriptive evaluation; modelling evaluation; evaluation methods; integrated teaching programmes; early-school education, pedagogika, ocenianie opisowe; ocenianie kształtujące; metody oceniania; programy kształcenia zintegrowanego; edukacja wczesnoszkolna
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue