publication . Article . 2016

The School System of Holistic Diagnosis of Children at the Albert Einstein Private Primary School in Lublin

Kowalczyk, Małgorzata;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Proponowany tekst stanowi szczegółowy opis procedury diagnostycznej, jakiej poddane jest każde dziecko uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Alberta Einsteina w Lublinie. W szkole diagnozę dziecka traktuje się jako system wzajemnie powiązanych ze sobą elementów oraz zasad i reguł postępowania diagnostycznego. Centralny element systemu stanowi dziecko będące obiektem poznania nauczyciela, rodziców i specjalistów, którzy są ze sobą w stałej interakcji. W artykule scharakteryzowano założenia systemu holistycznej diagnozy ucznia, która zakłada całościową diagnozę wszystkich sfer rozwojowych ucznia, poznanie jego zdolności i zainteresowań, monitorowan...
Subjects
free text keywords: Education, child diagnosis; holistic diagnosis; diagnostic system; diagnostic tools; child development; individualization; stimulating of development, Pedagogika, diagnoza dziecka; diagnoza całościowa; system diagnozy; narzędzia diagnostyczne; rozwój dziecka; indywidualizacja; stymulowanie rozwoju
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue