publication . Article . 2016

Legal Issues Pertaining to the Diagnostic Assessment of Children and the Psychological and Pedagogical Assistance Given by Schools and Teachers

Burliga, Łukasz; Zdańska, Anna;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Artykuł dotyka problematyki profesjonalnego diagnozowania dzieci i młodzieży w szkole, placówkach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Został w nim zawarty aktualny stan prawny dotyczący diagnozowania dzieci oraz wydawania w tym zakresie opinii i orzeczeń. Ponadto omówiono problematykę statusu prawnego zespołów i uprawnienia prawnych opiekunów dotyczące składania wniosków o wydanie opinii i orzeczeń oraz prawne możliwości odwołania od podjętych przez zespoły rozstrzygnięć. Poruszono również problematykę relacji przepisów proceduralnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawany...
Subjects
free text keywords: Education, diagnosis; psychological-pedagogical assistance; psychological- pedagogical advice centers; children; parents; school, Pedagogika, diagnoza; pomoc psychologiczno-pedagogiczna; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; dzieci; rodzice; szkoła
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue