publication . Article . 2016

Inclusion – an alternative? About inclusive education a few words…

Grabowski, Mariusz;
Open Access Polish
  • Published: 09 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
W niniejszym artykule odniesiono się do problematyki edukacji włączającej. Przedstawiono terminologię pojęcia oraz zaprezentowano główne założenia edukacji włączającej. Odniesiono się także do aktów prawnych regulujących kształcenie osób niepełnosprawnych w polskim szkolnictwie oraz zadań, które powinny stanowić dla współczesnego nauczyciela fundament. Wskazano na różnice występujące w edukacji integracyjnej i włączającej.
Subjects
free text keywords: inclusive education, inclusion, integration in school; special school; mainstream school, edukacja włączająca; inkluzja; integracja szkolna; szkoła specjalna; szkoła ogólnodostępna
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue