publication . Article . 2018

W poszukiwaniu modelu edukacji matematycznej. W stronę pedagogiki Marii Montessori

Kaiser, Izabella -;
Open Access German
  • Published: 03 Jun 2018 Journal: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (issn: 1896-2327, eissn: 2353-7787, Copyright policy)
  • Publisher: Jesuit University Ignatianum in Krakow
Abstract
Matematyka jest przedmiotem, który sprawia uczniom najwięcej problemów nieraz przez całe życie szkolne. Od lat obserwuje się na całym świecie niezadawalające wyniki nauczania tego przedmiotu, a brak lub zbyt niski poziom umiejętności matematycznych nie pozwala wielu uczniom sprostać rosnącym wymaganiom życiowym. Taka niepokojąca sytuacja implikuje podejmowanie ustawicznych prób modyfikacji i reformowania programów edukacji matematycznej zmierzających w kierunku większej ich skuteczności. W pracy podjęto problem trudności dzieci w uczeniu się matematyki. Zwrócono uwagę na rodzaje i skutki niepowodzeń w edukacji matematycznej. W kontekście tych zagadnień, jako alt...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
free text keywords: edukacja matematyczna, trudności w uczeniu się matematyki, pedagogika marii montessori, materiał rozwojowy, trójstopniowa lekcja nazw, Education (General), L7-991, mathematics education; difficulties in learning mathematics; Maria Montessori’s pedagogy; developmental material; three period lesson of names, pedgogika, edukacja matematyczna; trudności w uczeniu się matematyki; pedagogika Marii Montessori; materiał rozwojowy; trójstopniowa lekcja nazw
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue