publication . Article . 2016

Early Childhood Education Upon Problems and New Solutions

Tatara, Agata;
Open Access Polish
  • Published: 15 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Koncepcja kształcenia zintegrowanego ma bogate tradycje w historii myśli pedagogicznej, szczególnie w koncepcji szkół alternatywnych z początku XX wieku (O. Decroly, C. Freinet, M. Montessori). W Polsce koncepcja ta została wdrożona do klas I–III zgodnie z reformą szkolnictwa w 1999 roku. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych trwa dyskusja nad modelem systemu kształcenia dzieci. Obecnie metodyczne aspekty pracy z dziećmi ujmowane są w oparciu o ideę konstruktywistycznie zorientowanej dydaktyki, która kładzie duży nacisk na to, aby na warunki w jakich zachodzi proces uczenia się w większym stopniu wpływ miały osoby bezpośrednio zaanga...
Subjects
free text keywords: Education, primary education; integrated education; recommended conditions for and ways of implementing the basic curriculum; neurodidactics; combined classes; teacher-training, pedagogika, edukacja wczesnoszkolna; kształcenie zintegrowane; zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej; neurodydaktyka; klasy łączone; kształcenie nauczycieli
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue