publication . Article . 2017

Contemplation on the Subject of the Axiological Aspect of Literary Education Based on the Example of the Princess Topos

Ungeheuer-Gołąb, Alicja Anna;
Open Access Polish
  • Published: 20 Nov 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Tematem przedłożonego artykułu są rozważania dotyczące aksjologicznego aspektu wychowania literackiego na przykładzie toposu królewny. Przedmiotem badań uczyniono postać królewny ‒ bohaterki literatury dziecięcej w jej aspekcie archetypowym, pojmowanej jako topos literatury dziecięcej. W omówieniu zwrócono uwagę na istotę podejmowania problematyki wartości w wychowaniu literackim dziecka. Nawiązano do różnych koncepcji wychowania (C. Freinet, M. Montessori, H. Read, J. Korczak, S. Szuman), wskazując, że w praktycznym zastosowaniu istnieją trudności w egzekwowaniu ich podstawowych zasad. Autorka zaakcentowała funkcję nośnika wartości jako istotną w wychowaniu lit...
Subjects
free text keywords: pedagogy; literature, literature for children; princess topos; literary education; value; theory of archetypes, literaturoznawstwo;literatura dla dzieci;pedagogika;aksjologia, literatura dla dzieci;topos królewny; wychowanie literackie; wartości
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue