publication . Article . 2016

The Artistic Skills of Romani Children – False Truths, Stereotypes and Facts

Cierkosz, Iwona;
Open Access Polish
  • Published: 27 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Proponowany tekst dotyczy badań przeprowadzonych w celu ukazania specyfiki i poziomu rozwoju umiejętności dzieci romskich ze szczepu Bergitka Roma, zamieszkującego tereny Górnego Śląska (w tym przypadku Zabrza). Prezentacja faktycznych wyników badań poprzedzona została krótkim, aczkolwiek treściwym wprowadzeniem w tematykę dotyczącą Romów i ich społeczno-kulturowego funkcjonowania. W rozdziale „Romowie – kim są, dokąd zmierzają?” zaprezentowane zostały fakty dotyczące niejasnego pochodzenia Romów oraz konieczności prowadzenia przez nich żmudnej wędrówki, która według podań tejże społeczności etnicznej przybiera charakter wręcz pokutny. Rozdział następny pt. „Wew...
Subjects
free text keywords: education, artistic skills; Romani people in Silesia; ethnic minority; analysis of works of art; Roma culture, pedagogika, umiejętności plastyczne; Romowie na Śląsku; mniejszość etniczna; analiza rysunków; kultura romska
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue