publication . Article . 2016

Friendship in the Opinions of Early School Age Children – a Report on Research

Szewczuk, Katarzyna;
Open Access Polish
  • Published: 30 Dec 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Przedmiotem przeprowadzonych badań była przyjaźń występująca wśród dzieci uczęszczających do pierwszej i trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ich celem było ukazanie opinii dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat przyjaźni. Problem główny przybrał postać pytania: Jakie znaczenie ma przyjaźń w opiniach dzieci w młodszym wieku szkolnym? Został on uszczegółowiony o dwa pytania dotyczące wiedzy dzieci na temat przyjaźni oraz cech, którymi powinien odznaczać się dobry przyjaciel. W celu zebrania opinii dzieci posłużono się sondażem diagnostycznym z wykorzystaniem techniki ankiety. Badaniami objęto dzieci z dwóch klas: I i III, uczęszczające do jednej z krakowskich szkó...
Subjects
free text keywords: Education, friendship; friendship in the early school age; peer relations; friend; interpersonal communication, pedagogika, przyjaźń; przyjaźń w wieku wczesnoszkolnym; relacje rówieśnicze; przyjaciel; komunikacja interpersonalna
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue