publication . Article . 2016

Głos w muzykoterapii

Burczyk, Irena;
Open Access Polish
  • Published: 29 Nov 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Country: Poland
Abstract
Artykuł podejmuje zagadnienie głosu na tle walorów terapeutycznych. Omawia różne jego aspekty od wieku prenatalnego w kontekście odbiorcy i nadawcy transponującego komunikaty i informacje jednym kanałem zmysłowym na drugi oraz ekspresji jako nadawcy. Wśród poruszanej problematyki kilka refleksji poświęcam oddechowi bezfonacyjnemu i z fonacją, ćwiczeniom logorytmicznym, roli śpiewu i mowy dźwiękowej. Zwracam uwagę na rolę, funkcje i wykorzystanie repertuaru wokalnego – pieśni ludowej funkcjonującej w środowisku niosącej przesłanie katartyczne, świadczące jednocześnie o tożsamości. Całość podsumowuje znaczenie użycia głosu i wykorzystania z odwołaniem do koncepcji...
Subjects
free text keywords: Education, voice; speech sound; music therapy focuses on culture; music improving the quality of life; the voice carrier currently, pedagogika, głos; mowa dźwiękowa; muzykoterapia skoncentrowana na kulturze; muzykoterapia podnosząca jakość życia; głos nośnikiem komunikatu, voice, speech sound, music therapy focuses on culture, music improving the quality of life, the voice carrier currently
Related Organizations
20 references, page 1 of 2

Białkowski M., Muzykoterapia jako studium interdyscyplinarne: relacje z etnomuzykologią, historią i antropologią, [w:] Muzykoterapia. Tożsamość - transgresja - trnsdyscyplinarność, red. P. Cylulko, J. Gładyszewska-Cylulko, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Bukowska A., Od emocji po fizjologię czyli o oddziaływaniu muzyki na organizm człowieka, „Terapia przez Sztukę”, 2(2010)1.

Colonna-Kasjan D., Muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Muzykoterapia. Tożsamość - transgresja - trnsdyscyplinarność, red. P. Cylulko, J. Gładyszewska-Cylulko, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Fubini E., Historia estetyki muzycznej, tłum. Z. Skowron, Musica Iagellonica, Kraków 2002.

Kornas-Biela D., Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy, [w:] Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Glottispol, Gdańsk 1997.

Laskowska H., Wykorzystanie emisji głosu mówionego w edukacji, [w:] Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, red. J. Kataryńczuk-Mania, I. Kowalkowska, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.

Nowak M., Muzykoterapia źródłem stymulacji dla wcześniaków, „Terapia przez Sztukę”, 3(2011)1.

Polak I., Emisja głosu a muzykoterapia, [w:] Muzykoterapia. Tożsamość - transgresja - transdyscyplinarność, red. P. Cylulko, J. Gładyszewska-Cylulko, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Rocławski B., Kształtowanie komunikacyjnych postaw u dzieci w wieku niemowlęcym, [w:] Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Glottispol, Gdańsk 1997.

Sobierajska H., Uczymy się śpiewać, PZWS, Warszawa 1972.

Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998.

Stadnicki A., Logorytmika i choreorytmika. Poradnik metodyczny, WSiP, Warszawa 1987.

Suchanek A., Powszechne kształcenie głosu jako problem pedagogiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.

Szulc W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Engram, Warszawa 2011.

Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie, Universitas, Kraków 2003.

20 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue